Om RevyDanmark

RevyDanmark er en brancheforening for de danske professionelle revyer, der har eksisteret siden 1991.

RevyDanmarks vision er styrke branchen forretningsmæssigt, udbrede revygenren bredt i hele befolkningen samt udvikle fagligheden i samklang med øvrig scenekunst og samfundet bredt. Revygenren har bestået i mere end 170 år og afspejler tidens trends, politiske emner og aktuelle begivenheder. På den måde beskriver årets revy til enhver tid et blad i historiebogen.

Politiske mærkesager

RevyDanmark har tre stærke politiske mærkesager, som du kan læse mere om, ved at klikke på knappen herunder.

Historie

Den første danske revy blev opført den 31. december 1849 på Casino teatret på Amaliegade i København. Den blev opført af Erik Bøgh, som både havde inspiration fra de franske vaudeviller og erfaring med satirisk teater i Norge.

Forestillingen var også dengang kædet sammen af viser, sketch og monologer, hvor hvert stykke har et selvstændigt forløb. Årets trends og begivenheder blev vendt og drejet i en satirisk og humoristisk form.

Magthaverne blev revset, hvilket de selv så med stor fornøjelse. De danske revyer har siden dengang været igennem en stor udvikling, men selve formen er grundlæggende den samme.  Revy har derfor som genre eksisteret i mere end 170 år.

Illustration: Da Flemming Krøll, Torben Træsko og Leif Maibom efter lang og tro tjeneste trådte ud af bestyrelsen i 2020, fik de denne tegning i afskedsgave af foreningens medlemmer. Tegner Peter Conrad

Foreningens start

I starten af 1991 samledes en række revyfolk i Klampenborg. Det var Flemming Krøll, (Nykøbing Falster Revyen), der havde foreslået Torben Træsko (Cirkusrevyen), at revyerne burde arbejde sammen, derfor blev der indkaldt til møde, hvor også andre revyer deltog. Efter megen snak og grin blev forsamlingen enige om at danne en forening. Foreningen blev endeligt etableret i februar 1991 med Torben Træsko som formand, Krøll som næstformand, Peter Sindberg som kasserer og Leif Maibom som sekretær.

Der var dengang store ambitioner om en fælles markedsføringskampagne. Desværre var effekten ikke overbevisende, men der var stor enighed om, at foreningen skulle fortsætte med en uformel, løs og generel snak om branchen.

I 2006 var der behov for at få RevyDanmark ‘genstartet’, hvilket skete den 20. marts 2006 med reviderede vedtægter. Torben Træsko, Flemming Krøll og Leif Maibom blev valgt som henholdsvis formand, næstformand og kasserer. Dengang var i alt 10 revyer med i samarbejdet. Kontingentet blev fastlagt efter en løselig vurdering af den enkelte revys publikumstal. Hver enkelt revy har en stemme – uanset størrelse.

Generationsskifte

Foreningen har altid været drevet med en stærk faglig og social profil. Således har der altid i forbindelse med medlemsmøder og generalforsamlinger været tilrettelagt sociale aktiviteter, som har kædet branchen tæt sammen.

Gennem årene har der også været afholdt en række studieture til udlandet, som har styrket samarbejdet i branchen endnu mere.

I 2020 blev det tid til et generationsskifte i RevyDanmark, idet Torben Træsko, Flemming Krøll og Leif Maibom havde meddelt, at de ville træde ud af bestyrelsen. Alle tre er i dag æresmedlemmer i RevyDanmark. Det fjerde æresmedlem er Ernst Trillingsgaard som igennem tiden også har udført et stort arbejde for branchen.

På generalforsamlingen den 1. marts 2020 blev Lars Arvad, Odense Sommerrevy valgt som ny formand. 10 dage senere – den 11. marts blev Danmark lukket ned på grund af corona situationen.

RevyDanmark’s nye bestyrelse blev derved kastet ud i en helt vanvittig situation, og måtte i løbet af foråret indse, at der ikke kunne spilles revy i 2020 pga. restriktioner, og at det ville blive med store økonomiske udfordringer til følge for hver enkelt revy. Det kastede foreningen ud i de værste udfordringer nogensinde.

Der blev afholdt daglige online bestyrelsesmøder, sonderet en række økonomiske muligheder og udført et intenst politisk lobbyarbejde.

Stærkt sammenhold 

Qua det gode sammenhold i foreningen lykkedes det, i løbet af meget kort tid, at etablere en professionel brancheforening, med en ny vision, en strategi og en professionel direktør. Derudover ikke mindst at revyerne blev omfattet af de nødvendige hjælpepakker og endda fik sin egen revypakke. Branchen overlevede.

RevyDanmark omfatter i dag 23 revyer og dermed samtlige professionelle revyer i Danmark.

Bestyrelsen

Lars Arvad, Odense Sommerrevy, Formand

Mikkel Schrøder, Rottefælden Svendborg Sommerreevy

Linda Pedersen, Cirkusrevyen

Dan Schlosser, Revyen i Helsingør

Anders Anderskov, Amager Revyen

Sekretariat

Direktør:
Jani Lykke Methmann

Marketingassistent:
Natasha Victoria V. Hjorth Henriksen

 

RevyDanmark

Dyrehavsbakken 85
2930 Klampenborg

Samarbejdspartnere

Varelotteriet

Varelotteriet og RevyDanmark har indgået en samarbejdsaftale, som dels skal promovere Varelotteriet i de danske revyer, dels skal danne rammer for lokale industri- og håndværkerforeningers fejring af ”Årets Håndværker” i de danske revyer.

www.varelotteriet.dk

Skuespillerforeningen

Skuespillerforeningen afholder hvert år Revyernes Revy, som er en festlig forestilling med et godt og bredt udvalg af numre fra de danske sommerrevyer. Samtidig er Revyernes Revy en prisfest, med nomineringer og prismodtagere i forskellige kategorier. Arrangementet er et vel-gørenhedsarrangement, hvor overskuddet går til Skuespillerforeningens humanitære arbejde.

www.skuespillerforeningen.dk

Bravo Tours

Bravo Tours og RevyDanmark er i 2024 indgået en samarbejdsaftale, der sikrer promovering af Bravo Tours i de danske revyer. Bravo Tours vil give finansiel støtte til RevyDanmark, som sikrer at RevyDanmark kan arbejde videre mod sine mærkesager.

www.bravotours.dk/

Bravo_Tours_logo

RevyDanmark har sin helt egen sang – klik her for at syng med:

Kontakt RevyDanmark

Vedtægter

NAVN

§1

Foreningens navn er RevyDanmark.

Foreningens hjemsted er Dyrehavsbakken 85, 2930 Klampenborg.

Foreningens adresse er www.revydanmark.dk

FORMÅL

§2

Stk.1: Foreningen er en brancheforening, hvor man som konkurrerende revy i gensidig respekt for hinanden, arbejder på i fællesskab at promovere den danske revy og sikre branchen bedst mulige vilkår.

Stk.2: Foreningen er en upolitisk brancheorganisation, hvis medlemmer udfører revy og revylignende shows, herunder revser magthaverne og udsætter tidens trends og samfundets problemstillinger for satire på en forløsende, humoristisk og eftertænksom måde.

Stk. 3: Foreningen lægger vægt på

  • sociale arrangementer, hvor medlemmerne kan mødes og udveksle erfaringer og synspunkter
  • at sikre gode rammevilkår for branchen
  • at understøtte medlemmernes individuelle drift og udvikling

 

MEDLEMMER

§3

Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner eller erhvervsvirksomheder, der

  • driver professionel revy eller revylignende shows og understøtter §2
  • er direkte økonomisk ansvarlige for revyen
  • gennemfører minimum 2 forestillinger om ugen og mindst 15 forestillinger pr. sæson
  • har spillet mindst en sæson, inden revyen søger optagelse i foreningen

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation for en af ovennævnte optagelsesbetingelser – på nær det første kriterie om at drive en professionel revy.

Medlemmet er repræsenteret ved en person, som enten er ejer eller ansat direktør. Denne person er tegningsberettiget, kan vælges til bestyrelsen og har stemmeret på generalforsamlingen ved fremmøde.

Såfremt en revy ejerskiftes til en ekstern person/virksomhed eller familie overgår medlemsskabet til den nye ejer ved den nye ejers bekræftelse heraf. Dette uagtet om det er samme CVR eller ej, det skal blot være samme revy.

 

INDMELDELSE, UDMELDELSE OG EKSKLUSION

§4

Ansøgning om medlemskab sker ske ved skriftlig henvendelse til foreningens adresse og skal være fremme senest den 30. november.  Såfremt ansøgningen imødekommes i henhold til ovennævnte punkter, gælder medlemskabet pr. 1. januar det efterfølgende år.

Samme ejerkreds af flere revyer kan ikke være omfattet af flere medlemskaber. Et medlem kan være omfattet flere revyer og betaler kontingent i forhold til det samlede antal publikum og antal revyer (min. mindste beløb pr. revy).

Ved indmeldelse betales et optagelsesgebyr, der svarer til halvdelen af det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte minimumskontingent (indskud) plus 500 kr. Optagelsesgebyret skal være indbetalt senest den 31. december i indmeldelsesåret.  Det nye medlem betaler kontingent fra medlemsskabets start. Indskudsdelen af optagelsesgebyret tilbagebetales kun ved tilfælde af opløsning af foreningen og kun i det tilfælde, der vil være likvide midler hertil.

Det nye medlem har ikke stemmeret ved den førstkommende generalforsamling.

Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens adresse og skal være fremme senest den 30. november for at træde i kraft den 31. december samme år.

Såfremt et medlem ikke længere spiller revy eller spiller i en kortere periode end anført i § 3, ophører medlemsskabet ved årets udgang.

Et medlem kan, når der foreligger særlige forhold, anmode foreningens bestyrelse om at overgå som passivt medlem af foreningen for det kommende kalenderår, f.eks. hvis medlemmet ikke spiller revy i et år. Et passivt medlem er ikke forpligtet til at betale kontingent til foreningen. Et passivt medlem kan mod betaling deltage i foreningens sociale arrangementer, men kan ikke deltage i foreningens møder og har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling.

Man kan kun være passivt medlem af foreningen i max. 1 år.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation for en længere periode.

Et tidligere medlem kan mod betaling deltage i foreningens sociale arrangementer, men kan ikke deltage i foreningens møder og har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling.

Bestyrelsen kan af foreningen ekskludere et medlem, som har modarbejdet og skadet foreningens virksomhed i henhold til §2. Et udelukket medlem kan dog kræve bestyrelsens afgørelse indanket for den førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende er berettiget til at være til stede under dette punkt på dags-ordenen. Anken har ingen opsættende virkning.

Det af generalforsamlingen fastlagte kontingentet faktureres efter generalforsamlingen og skal være indbetalt senest den 1. maj det pågældende kalenderår.

 

GENERALFORSAMLING

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Generalforsamlingen består af samtlige medlemmer, som har betalt det senest opkrævede kontingent. For nye medlemmer gælder stemmeretten først fra andet medlems år.

Hvert medlem har på generalforsamlingen én stemme ved den tegningsberettigede. Den tegningsberettigede kan ved eget fravær overdrage en skriftlig fuldmagt til betroet person i revyen. Denne skal deltage på generalforsamlingen for at være stemmeberettiget. Information om overdragelsen skal ske skriftligt senest ved generalforsamlingens begyndelse til formanden.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1 – 31. marts efter direkte meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal være afsendt senest 14 dage før afholdelsen med angivelse af dagsorden.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1) Valg af:
A) Dirigent
B) Referent

2) Formanden aflægger beretning for det forløbne år og giver oplæg til organisatorisk drøftelse

3) Det reviderede regnskab forelægges

4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af:
A) Formand
Såfremt der ved formandsvalg er mere end 2 kandidater, og ingen kandidat ved første afstemning opnår absolut flertal, foretages der bundet omvalg mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnår flest stemmer. Den, der herefter opnår flest stemmer, er valgt.
B) Bestyrelse
C) Bilagskontrollant
D) Revisor

7) Eventuelt

Forslag vedrørende ændring af foreningens vedtægter kan kun behandles på generalforsamlingen, såfremt forslagene har været formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til vedtægter udsendes til generalforsamlingens medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes.

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun vedtages, når 2/3 af de afgivne stemmer på general-forsamlingen er for ændringen.

Dirigenten fastsætter afstemningsmetoden ved afstemninger. Dirigenten styrer debatten på generalforsamlingen og kan i afgørende meningsudvekslinger, kræve at det kun er de tegningsberettigede, der har taleret.


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§6

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når formanden eller bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst fem af foreningens kontingentbetalende medlemmer skriftligt begærer dette. I det sidste tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at sammenkalde generalforsamlingen, således at denne kan mødes senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal være afsendt 14 dage før generalforsamlingens afholdelse med angivelse af dagsorden.


BESTYRELSEN

§7

Foreningens daglige ledelse varetages af den på generalforsamlingen for et år ad gangen valgte bestyrelse på tre til fem medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Formanden vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med valg af næstformand. Forslag til posten som formand kan fremsendes til bestyrelsen inden generalforsamlingen, dog er det også muligt at stille forslag om ovennævnte på selve generalforsamlingen.

Til bestyrelsen kan ikke vælges medlemmer, som enten direkte eller indirekte er politisk aktive, hvor det kan få en indflydelse på vores uvildighed – under særlig hensyntagen til §2. Medlemmer af bestyrelsen er personligt valgte og kan ikke overdrage deres post til andre.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, og der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden finder det fornødent, eller når to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Ingen beslutning kan træffes på bestyrelsesmøder, hvor ikke et flertal af bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

SEKRETARIAT

§8

Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om ansættelse af bistand til løsning af foreningens administrative opgaver – herunder f.eks. koordinering, medlemsservice, branchepolitisk arbejde og udførelse af regnskabsfunktioner.

 

FORBUD MOD VISSE DISPOSITIONER

§9

Foreningen må ikke yde lån eller stille sikkerhed for lån til medlemmer af foreningen, bestyrelses-medlemmer eller revisor.

Foreningen må ikke stifte gæld ud over almindelige handelsmellemværender – eller på anden måde indgå bindende aftaler/dispositioner, som rækker udover foreningens økonomiske formåen og almindelig anstændig ledelse.

REGNSKAB

§10

Foreningens regnskabs- og kontingent-år følger kalenderåret.

Regnskabet skal forelægges for den ordinære generalforsamling og være revideret af den på general-forsamlingen valgte revisor.

 

TEGNING OG HÆFTELSE

§11

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilede hæftelser.

 

OPLØSNING

§12

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

Såfremt foreningen opløses, tilbagebetales foreningens nettoformue/likvider efter afholdelse af skyldige omkostninger, herunder omkostninger til opløsning af foreningen, til de enkelte på daværende tidspunkt værende medlemmer af foreningen ud fra en fordelingsnøgle baseret på de pågældende revyers indskud i foreningen.